Vattenfokusblitz i Sörmland – Rapport

news

Vattenmätningar

Volontärer gjorde vattenmätningar i 55 sjöar och vattendrag i Sörmland och Stockholm i den andra Vattenfokus blitzen som gick av stapeln 25-26 maj 2018. Testerna detekterar nitrat och ortofosfat (fosfat löst i vatten). De vattenkropparna dom testades var främst vattendrag (50%), sjöar (30%) och våtmarker (2%). De vatten som testades låg i en miljö som är ganska representativ för Sörmland: skog (25%), ängar (24%), bostadsområden eller parker (23%) och jordbrukslandskap (16%). Ungefär 30% av det vattnet som testades hade synlig miljöpåverkan, såsom flytande alger (10%), skräp (10%) och skum eller en oljehinna på vattenytan. Majoriteten av vattnen var brunifierade.

Nitrat och fostfater

Majoriteten av vattenkropparna som testades hade relativt låga nitrathalter (< 1,0 mg/l) medans fosfatvärdena var lite högre än önskvärt (0,02-0,5 mg/l), se figur 1.  

Figur 1: Nitrat och fosfatnlvåer

Den kontextuella information som samlades in (omgivning, synliga föroreningar, landskap mm.) tillåter en analys av om hur högre koncentrationer av näringsämnen potentiellt är beroende på omgivningen och den typ av vattenkropparna som testades, som typ av vattenkropp, omgivande miljö, (se figur 2) närvaro/frånvaro av: alger, skräp, skum eller en oljehinna på vattenytan och brunifiering av vattnet. För nitrat så var det ingen signifikant länk med markanvändningen, vattenkroppstyp eller synliga föroreningar. Förhöjda fosfat nivåer (>0,2 mg/l) associeras med jordbruk och bostadsområden, medan lägre nivåer kan associeras md de andra naturmiljöerna.

Figur 2: Relationer mellan fosfat och markanvändning

P1 till P7 motsvarar de sju fosfatnivåerna, där P1 är den lägsta koncentrationen och P7 den högsta.

  1. Positiva värden är blå. Positiva värden i cellerna visar en attraktion (positiv association) mellan variablerna i respektive rad och kolumn. Exempel: jordbruk och förhöjda fosfatvärden (P4).5
  2. Negativa värden är orange. Det betyder en negativ association mellan variablerna i respektive rad och kolumn. Exempel: en park och förhöjda fosfatvärden (P4).

Resultatet av den andra Vattenblitzen har liknande resultats som den som genomfördes under hösten 2017 i Flens kommun. I genomsnitt så ökade fosfatnivåerna och nitratnivåerna minskade.

Orsaker och pådrivande effekter

Jordbruksmetoder och ofullständig behandling av avloppsvatten är fortfarande ansedda som de största bidragande orsakerna till vattenförorening i svenska sjöar och vattendrag. Detta är trots att arbete har lagts ned på att minska användningen och öka effektiviteten i användningen av gödningsmedel, minska läckaget av näringsämnen och förbättrad behandling av vatten från enskilda avlopp.

Då kväve tas upp i tillväxten av olika vattenlevande växter under våren, så indikerar ökade nivåer av fosfat att det läcker näringsämnen från gödningsmedel och/eller att lagrad fosfat insediment släppts ut i flera vattendrag och sjöar. Fosfat är normalt det ämne som är begränsande för tillväxt av olika växtarter och förhöjda halter under senvåren och tidig sommar brukar anses skapa eutrofiering (övergödning) i sjöar och vattendrag. Så även om nivåerna inte är kritiskt höga så kan en obalans mellan kväve och fosfor visa på ett tidigt stadium av eutrofiering. Alger observerades vid 10% av mätningarna men inga extrema fall av övergödning observerades. På Vattenfokus webbsajt så kan man se platser med förhöjda fosfatnivåer på de kartor som gjorts över testresultaten. [ länka till resultatsidan ] och det kan vara bra att fortsätta att observera eller mäta vattnet under sommaren

Den andra Vattenfokus blitzen är nu avslutad i Sörmland. Man kan man se förhöjda halter av fosfat och det kan vara värt att fundera på var dessa kommer ifrån. Jordbruk, enskilda avlopp eller andra källor? Generellt i Europa så har vattenkvalitén förbättrats långsamt efter introduktionen av EUs vatten direktiv.

Metoder för avrinningsområden

De data som EarthWatch globalt har samlat in indikerar att fortsatt arbete med förbättringar inom användning av gödningsmedel inom jord- och skogsbruk, och förbättrad avloppsrening behövs. Metoder som angriper problemet på regionsnivå (avrinningsområde) fungerar bäst och innebär deltagande av kommuner och länsstyrelser, företag eller kommuner ansvariga för avlopp, jordägare och medborgare, med lokal kunskap och expertis, som tillsammans jobbar med styrning och förbättring av vattenmiljön i avrinningsområdet.

Lokala engagemang som Vattenfokus där människor från olika bakgrunder jobbar tillsammans är bra exempel på metoder som kan undersöka påverkan av olika arbetsmetoder för små eller stora vattenområden. Därför vill vi fortsätta att arbeta tillsammans med frivilliga, kommuner, länsstyrelser, och andra för att förbättra vattenkvalitén i Sörmland och i förlängningen i hela Mälardalen och östra Svealand, och säkerställa att arbetet med vattendata hos Vattenfokus stödjer deras miljöarbete.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.