Vattenkvalitetsmätningar 

Med hjälp av FreshWater Watch appen och några testverktyg så kan du testa vattenkvalitén i sjöar och vattendrag. Man testarvattenkvalitén genom att mäta eller bedöma de följande parametrarna: 

  • Kemiska - 
  • Ekologiska
  • Optiska
  • Hydrologiska

För att förstå ett vattendrag eller sjös hälsa och hur det ändras över tiden är det viktigt att genomföra mätningar och observationer regelbundet.

Kemiska parametrar

Nitrat (N-NO3) och fosfat (P-PO4) är naturligt förekommande näringsämnen i kvävets och fosforns kretslopp i naturen. De är livsviktiga ämnen för växter och ligger till grunden för hälsosamma sjöar och vattendrag. 

Nitrat (N-NO3) är en form av kväve som normalt finns i jord och avvänds av växter när de växer. Vattenväxter absorberar kväve från vattnet som nitrat. Nitrat som kommer från människans aktiviteter är främst från gödningsmedel, men kan också komma från avloppsvatten. 

Fosfat (P-PO4) är också ett näringsämne som måste finnas tillgängligt för att växter skall kunna växa. Fosfat är mer ovanligt i naturen, men kommer också det från gödningsmedel och våra avloppsvatten.

Koncentrationen av näringsämnen är en viktig faktor som påverkar hälsan i ett ekosystem. För mycket nitrat eller fosfat kan orsaka stor tillväxt av alger eller igenvuxna sjöar eller vattendrag. Mycket alger kan också leda till syrefattiga bottnar när algerna dör, sjunker till botten och bryts ned. Det kan ha en negativ påverkan på biodiversiteten i vattnet. En sådan utveckling kallas för övergödning eller eutrofiering.

Naturliga koncentrationer av näringsämnen varierar normalt på grund av många olika saker som samspelar. Det kan vara ändringar i klimat och väder, olika hydrologiska förutsättningar, växtligheten och sammansättningen av jordar och bergarter i området. Men mänsklig påverkan har lett till en ökning av näringsämnen i jordar och vatten. Det kommer från avloppsvatten, gödningsmedel och djurhushållning. 

Deltagare i VattenFokus vattenkvalitetsmätningar mäter nitrat och fosfat koncentration (mg/l) genom att använda ett kolorimetriskt testkit för att bedöma den kemiska statusen av ett vattendrag eller en sjö. Höga koncentrationer av näringsämnen kan innebära en risk för övergödning. Det kan visa på att näringsämnen tillförs vattendragen eller sjön via diffusa källor (som gödning på åkrar) eller punktkällor (som ett avlopp). 

 

Ekologiska parametrar

Du har säkert ett hum om hur det ser ut om en sjö eller ett vattendrag som inte mår bra.

Har du någonsin sett eller upplevt ...

  • en sjö som ser grön och grumlig ut från alla algerna som växer i sjön?
  • ett vattendrag som luktar illa?
  • en kanal som har plastskräp som flyter omkring?
  • att djur inte kommer och dricker vid ett vattendrag som det brukade göra tidigare?

Dessa ganska enkla ledtrådarna kan ge en indikation om den ekologiska hälsan av en sjö eller ett vattendrag. Du skulle förmodligen inte simma i något av de nämnda exemplen, än mindre dricka vattnet. 

Observationer av färskvattenekosystem är nyckeln till vår forskning, vilket är anledningen till att vi ber er som delar i VattenFokus-projekt att ta bilder av platsen som ni gör vattenmätningar. Vi ber er också att dokumentera de växter och djurliv som ni ser, om det finns synliga alger eller mattor av alger, notera färgen på vattnet, synliga källor av föroreningar och dokumentera vad det är för markanvändningen i närområdet. 

Kanske lite förvånande så kan den biologiska och kemiska balansen i ett vattendrag eller en sjö vara dåligt, även om vattnet ser rent och bra ut på yta. Metoden som VattenFokus använder kombinerar observationer av närområdet med kemiska och optiska mätningar för att få en bättre helhetsbild av vattenkvalitet och hälsan av vattnets ekosystem. 

 

Optiska parametrar

Turbiditet är hur man mäter hur grumligt vatten är. Grumligheten kan bero på flera olika saker: jordpartiklar, alger , något som lösts i vattnet (som ger en färg). 

Ovanligt höga nivåer av turbiditet kan indikera att det finns mycket jordpartiklar, eller hög koncentration av alger i vattnet. Det påverkar hur mycket ljus som når ner i de djupare delarna av vattnet. Minskad tillgång till ljus kan påverka hur sjögräs kan växa och mycket jordpartiklar kan påverka fiskebeståndet. 

Dessutom så kan höga nivåer av turbiditet öka chanserna att det finns virus eller bakterier som sitter på partiklar med möjlig påverkan av vattnets lämplighet som dricksvatten. 

VattenFokus använder en metod för att bestämma siktdjup där det ingår ett genomskinligt plaströr, som kallas för ett Secchirör (Secchi tube). Resultatet beskrivs i NTU enheter (Nephelometric Turbidity Units). 

Hydrologiska parametrar

Hydrologiska parametrar som vattenflöde och vattennivå håller med viktig information om ekosystemets funktion. De ekologiska, kemiska och optiska parametrarna ger en indikation om statusen på vattnet. Men det är viktigt att förstå det hydrologiska parametrarna samtidigt. 

Om det har varit mycket regn nära inpå vattenmätningarna så kan det påverka mätvärdena. Till exempel så frigörs näringsämnen från gödslade åkrar eller infiltrationsbäddar som är del av ett enskilt avlopp och kan öka värdena i vattnet temporärt. Det kan också vara så att regn späder ut föroreningar och kan temporärt leda till lägre nivåer. Torka kan på ett liknande sätt påverka mätresultaten. Så det är viktigt att dokumentera de hydrologiska parametrarna samtidigt som man gör andra mätningar.