Remissvar till ”Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Södermanlands län”

blog

Grupp Dunkern lämnade förra året in ett remissvar till Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Södermanlands län. Vi ville dela med oss av det här.

Här är ett utdrag:

I Länsstyrelsens rapport Nr 2009:3, Naturvärdesbedömning av sjöarna Misteln, Dunkern…/ sägs sjöarna ha ”så ovanligt höga naturvärden under ytan att de kanske borde få något områdesskydd.” Med allt det positiva som skrivits om Dunkern bör sjön graderas upp och därmed inventeras för biologisk mångfald och vattenkvalité. Grundläggande limnologisk undersökning bör genomföras (provfiske, vattenkemi, bottenfauna, mm). Det kanske finns okända naturvärden, som skulle kunna höja sjöns status av skyddsvärd värdetrakt, och för att säkerställa att vi inte förlorar t ex rödlistade eller hotade arter bör en inventering utföras snarast. Enligt EU:s vattendirektiv får ett vatten inte bli sämre, och utan åtgärder för Dunkern blir sjön inte bättre, snarare tvärtom. Skydd av limniska miljöer är självklart av fundamental betydelse för livsbetingelserna i såväl nutid som framtid.

Hela dokumentet kan du läsa här: Remiss Dunkern svar, rev 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.