Övergödning som sker i den västliga delen via Röhlån

blog

Vi som bor vid sjön Dunkern oroas av den övergödning som sker i den västliga delen via Röhlån. Dunkern är en oligotrof klarvattensjö, som för några år sedan användes till dricksvatten. Den är mycket uppskattad för höga naturvärden och som fiske- och badsjö. Utloppet i den östra delen (Järnaån) är klassat som natura 2000-område.

http://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/SiteCollectionDocuments/sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natura-2000/nr228_anhammarsnaset.pdf

Ånhammarsnäset och Oxhagen utgör sammantaget ett av de viktigaste kärnområdena för biologisk mångfald i hela inre Sörmland. Detta beror på växlingen av hävdgynnade naturvärden, naturskogsartade miljöer, rikedomen på ek och skiftningen av naturtyper allt från öppet vatten (sjön Dunkern) över kärr, sumpskogar, löv- och barrskogar, berg till öppna betade marker.

Sörmlandsleden korsar Järnaån som förbinder Dunkern med sjön Misteln.

Tack vare Flen VattenBlitz har vi fått möjlighet att följa upp vattenkvaliteten i Dunkerns till- och frånflöden.

Röhlåns vatten som förbinder sjön Skundern med Dunkern längts upp i Nyköpingåarnas huvudavrinningsområde har under hösten oktober t o m december 2017 uppvisat nitratvärden på 5-10 mg/l enligt Ground truht 2.0 provtagningskit.

Dunkern är omgiven av  eklandskap, betesmarker och herrgårdar och är ett riksintresse för natur- och kultur. Hundratals fritidshus finns längs den södra stranden.  Sjön hyser större samlingar av storlom, Gavia arctica sommar och höst. Fiskgjusebon finns runt sjön. Pandion haliaetus . Western osprey. Här finns även ishavsrelikten Mysis Relicta.

Med hälp av Ground truth 2.0 Dunkern är vår vision att sjöns vattenkvalitet skall bevaras eller förbättras enligt EU:s ramdirektiv för den biologiska mångfalden. Vi bör åtgärda den övergödning som pågår i den västra delen sjön i samarbete med markägare och fritidshusboende. Vår vision innebär att nutida markanvändning för jordbruk och djurhållning kan fortskrida. En tänkvärd åtgärd kan vara att Röhlåns vattenflöde bromsas upp av en våtmark på idag improduktiv åkermark.

Dunkern och Misteln omnämns i Gnestas översiktsplan, som mycket intressanta ur biologisk och limnologisk synpunkt. Flens översiktsplan betonar natur, boende och fritid som starka magneter för den framtida utvecklingen.

En VattenBlitz är en mycket bra idé. Att på detta sätt få in prover på vatten som kanske aldrig har testats kvalitativt kemiskt är en utmärkt start på en fortsättningsvis utökad provtagning. Detta medför att kommunmedborgarna  får ett långtgående intresse för och kunskap om vattnen i kommunen.

Enligt vår limnolog Hans Rudengren bör Dunkern och Misteln få ett starkt områdesskydd, kanske Natura 2000, till att börja med. Eftersom vattnet härifrån når Båven och även påverkar vattenkvaliteten där, så borde Dunkerns och Misteln undersökas utförligt. Kemiskt-fysikaliskt, fiske, bottenfauna, plankton etc. för att få ett grepp om behov och bevarandestatus. Ett projekt för Dunkern och Misteln bör skapas snarast med hjälp av ideella krafter, kommuner och länsstyrelser. Kan det finnas EU-bidrag för detta?

Med vänlig hälsning

Grupp Dunkern

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.